Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Stadgarna

STADGAR
FÖR BJURÅKERS BYGDEGÅRDSFÖRENING
med årsavgifter

§ 1. NAMN
Föreningens namn är Bjuråkers bygdegårdsförening

§ 2. ÄNDAMÅL
Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, har till uppgift att driva en allmän samlingslokal, erbjuda mötesplatser och värna mötesfriheten. Lokalen skall opartiskt och på skäliga villkor uthyras till föreningens medlemmar, kommunala myndigheter och inrättningar samt till organisationer och enskilda, som önskar använda lokalen och som har en demokratisk värdegrund.
Dessutom skall föreningen verka för bygdens kulturella utveckling, bl.a. genom egna kulturprogram och genom förmedling av program till dem som hyr lokalen.
För att främja sitt ändamål skall föreningen samarbeta med liknande organisationer samt vara ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund.

§ 3. HEMVIST
Föreningens skall ha sin hemvist i Bjuråker, Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län.

§ 4. INTRÄDE
Medlemskap i föreningen kan erhållas av förening, enskild person eller familj, som vill främja föreningens verksamhet och syfte.

§ 5. AVGIFTER OCH MEDLEMSKAP
Medlem är den som betalar avgift enligt regler och med belopp som årligen fastställs av årsmötet. Den medlem som inte betalat medlemsavgiften för innevarande år anses inte vara medlem i föreningen längre.

§6. MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
Medlem
• Har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
• Har rätt till information om den verksamhet föreningen bedriver.
• Skall följa föreningens stadgar och beslut av föreningen,
• Skall betala de avgifter som beslutas av föreningen.
• Godkänner genom sitt medlemskap att föreningen registrerar och behandlar medlemmens personuppgifter samt att uppgifterna inom ramen för föreningens verksamhet offentliggörs, oavsett framställningsform, t.ex. på föreningens hemsida, samt tillhandahålls föreningens samarbetspartners.
• Inom föreningens verksamhet ska man bemöta alla människor på ett likvärdigt sätt.
Det innebär att man är hjälpsam, lyhörd och visar respekt.

§ 7. UTESLUTNING
Medlem får uteslutas ur föreningen om denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet och/eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.
Styrelsen kan besluta om uteslutning av medlem om den är enhällig. Styrelsen kan även bestämma att frågan om uteslutning prövas av årsmöte. Vid årsmöte krävs att en majoritet av de närvarande röstberättigade för att medlem ska uteslutas.

§ 8. ORGAN
Föreningens organ
1. Årsmöte
2. Styrelse
3. Revisorer
4. Valberedning

§ 9. ÅRSMÖTE
Föreningens årsmöte hålls årligen före den 1 mars.
Vid årsmötet har medlem som betalat medlemsavgiften för innevarande år en röst.
Såväl val som övriga frågor avgörs genom öppen omröstning om inte sluten begärs. Votering vid personval skall ske med slutna sedlar.
Vid lika röstetal har årsmötets ordförande utslagsröst. Vid personval avgör dock lotten.

§ 10. Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:
1. Årsmötets öppnande
2. Val av mötesordförande och sekreterare
3. Val av två personer att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll
4. Fastställande av föredragningslistan
5. Fastställande av röstlängd
6. Godkännande av kallelse
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse över det senaste året
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om fastställande av balansräkning samt disposition av årets resultat
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
11. Redovisning av budget och verksamhetsplan
12. Beslut om ersättning till styrelseledamöter och revisorer
13. Beslut om
a) antal ledamöter i styrelsen och ev. antal ersättare
b) mandatperiod
14. Val av ordförande i föreningen
15. Val av övriga styrelseledamöter samt ev. ersättare
16. Val av revisorer och revisorsersättare
17. Val av ombud och ersättare till bygdegårdsdistriktets stämma
18. Val av valberedning
19. Beslut om eventuella regler och belopp för nästkommande års medlemsavgift
20. Framställningar och förslag från styrelsen och från medlemmar som inkommit till styrelsen senast 10 dagar före årsmötet
21. Vid årsmötet väckta frågor
22. Årsmötets avslutandande
Årsmötet bör behandla de frågor som rekommenderas i årsmötesmaterial, som föreningen erhåller från riks – och distriktsorganisationen.

§ 11. EXTRA ÅRSMÖTE
Extra årsmöte hålls, när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar så kräver genom skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran skall framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill ha behandlat.
På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelsen behandlas.

§ 12. KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Kallelse till årsmöte skall ske genom för tiden lämplig metod, som tillexempel e-post, hemsida, sociala medier eller lokala anslagstavlor, senast 14 dagar före stämman.

§ 13. STYRELSE
Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av fem till sju ledamöter och det antal ersättare som årsmötet beslutar.
Mandatperioden kan vara på ett eller två år, enligt årsmötets beslut.
Ordföranden väljs av årsmötet på ett år.

§ 14. STYRELSENS SAMMANTRÄDEN
Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det lämpligt eller då minst två av styrelsens ledamöter hos ordföranden skriftligen begär sammanträde.

§ 15. STYRELSENS BESLUTSFÖR
Styrelsen är beslutsför, när de närvarandes antal överstiger hälften av hela antalet ledamöter.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid personval då lotten avgör.

§ 16. STYRELSENS UPPGIFTER
Styrelsen skall i enlighet med dessa stadgar sköta föreningens angelägenheter.
Styrelsen skall också i föreskriven tid till Bygdegårdarnas Riksförbund insända fastställd årsavgift samt de rapporter och upplysningar som Riksförbundet infordrar.
Styrelsen skall föra en medlemsförteckning, med hänsyn till rådande lagstiftning.
Styrelsen äger med inteckning för skuld belasta föreningens fasta egendom, om styrelsens samtliga närvarande ledamöter är eniga om beslutet.

§ 17. TECKNINGSRÄTT
Styrelsen i sin helhet eller de som styrelsen utser har föreningens teckningsrätt.

§ 18. RÄKENSKAPER
Föreningens räkenskaper omfattar tiden från den 1 januari till den 31 december.
Styrelsen skall senast 20 dagar före ordinarie årsmöte överlämna sina redovisningshandlingar till revisorerna.

§ 19. REVISORER
Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall granskas av två av ordinarie årsmöte utsedda revisorer.
För revisorerna skall utses ersättare. Revisorer och ersättare för dessa utses för ett år.
Revisionsberättelse skall lämnas till styrelsen senast 7 dagar före ordinarie årsmötet.

§ 20. VALBEREDNINGEN
Av årsmötet vald valberedning, skall bestå av minst tre ledamöter varav en är sammankallande. Valberedningen sammanträder när sammankallande eller minst två ledamöter så bestämmer. Valberedningen skall senast 8 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår om de vill kandidera för nästa mandatperiod.
Senast fyra veckor före årsmötet skall valberedningen meddela styrelsen sitt förslag.
§ 21. ÄNDRING AV FÖRENINGENS STADGAR SAMT LIKVIDATION
Beslut om ändring av dessa stadgar och om föreningens trädande i likvidation fattas på två
på varandra följande årsmöten, varav minst en skall vara ordinarie årsmöte. Beslutet skall
för att vara gällande på den senare årsmötet ha biträtts av minst 2/3 av de röstande.

§ 22. UPPLÖSNING
Skulle föreningen upplösas skall föreningens behållna tillgångar tillfalla annan lokal sammanslutning eller organisation enligt årsmötets beslut för att användas till fortsatt främjande av föreningens ändamål.

Ovanstående stadgar har antagits på årsmöte den¬ ¬____________________